Watersport De Tip in Maasbracht.

Algemene Voorwaarden

1. Algemeen
1.1. In deze voorwaarden wordt Watersport De Tip, gevestigd te Maasbracht aan de Tipstraat 12, 6051 CX, aangeduid als Watersport De Tip en haar contractspartner als afnemer.
1.2. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes van en overeenkomsten met Watersport De Tip.
1.3. Naast deze algemene voorwaarden kan Watersport De Tip aanvullende voorwaarden hanteren die specifiek van toepassing zijn op de soort transactie c.q. aard van de werkzaamheden. De aanvullende voorwaarden maken deel uit van deze algemene voorwaarden.
1.4. Een afnemer, die volgens deze algemene voorwaarden Watersport De Tip heeft gecontracteerd, wordt geacht eventueel daarna door hem mondeling, schriftelijk, telegrafisch of per telex op te geven orders of aan te gane overeenkomsten stilzwijgend met toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden akkoord te zijn gegaan.

2. Offertes
2.1 Offertes zijn vrijblijvend, tenzij anders in de offerte is vermeld.
2.2. De prijscouranten en prijsvermeldingen van Watersport De Tip zijn geen offerte.

3. Totstandkoming van de overeenkomst
3.1. Overeenkomsten komen eerst tot stand nadat een bestelling of reparatie-opdracht van Watersport De Tip op haalbaarheid is beoordeeld. Watersport De Tip heeft het recht om zonder opgave van redenen bestellingen of opdrachten niet te accepteren of uitsluitend te accepteren onder de voorwaarde dat de verzending geschiedt onder rembours of na vooruitbetaling, in welk geval de afnemer dienovereenkomstig wordt ingelicht.

4. Afbeeldingen
4.1. Alle afbeeldingen, tekeningen, gegevens betreffende gewichten, afmetingen, kleuren, enz. opgenomen in prijscouranten en folders, gelden slechts bij benadering en kunnen geen aanleiding tot schadevergoeding en/of ontbinding zijn.
4.2. Alle door of in opdracht van Watersport De Tip gemaakte ontwerpen, afbeeldingen, enz. als bedoeld in lid 1 blijven eigendom van Watersport De Tip en mogen zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming niet worden gekopieerd of op andere wijze vermenigvuldigd, noch aan derden worden getoond of op enigerlei wijze worden gebruikt.
4.3. De afnemer is gehouden deze gegevens op eerste verzoek aan Watersport De Tip te retourneren op straffe van een boete ten behoeve van Watersport De Tip van � 453,78 per dag, voor iedere dag dat de aannemer hiermee in gebreke is.

5. Prijzen
5.1. De zaken van Watersport De Tip worden geleverd tegen de prijzen die gelden op de datum van verzending vanaf het magazijn van Watersport De Tip. De diensten van Watersport De Tip worden verricht tegen de prijs die Watersport De Tip na het verlenen van de diensten op de door haar gebruikelijke wijze calculeert.
5.2. Voor orders beneden een bepaalde nettowaarde kan een bedrag voor verzend- en administratiekosten in rekening worden gebracht. De kosten voor verzending per expresse komen alleen voor rekening van de afnemer wanneer deze om een zodanige verzendwijze heeft gevraagd.

6. Verzending/aflevering
6.1. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, bepaalt Watersport De Tip de wijze van verzending. In geval Watersport De Tip de wijze van verzending heeft gekozen, reizen de zaken voor risico van Watersport De Tip. De afnemer draagt het risico van de zaken van het ogenblik af waarop de zaken aan het opgegeven adres ter ontvangst worden aangeboden.
6.2. De afnemer is gehouden bij aflevering de zaken in ontvangst te nemen. Bij gebreke daarvan worden de zaken voor rekening en risico van de afnemer opgeslagen.
6.3. In geval de afnemer ondanks sommatie daartoe de zaken binnen drie maanden nadien niet heeft afgehaald van de door Watersport De Tip op te geven opslagplaats, heeft Watersport De Tip het recht om de zaken naar haar keuze onderhands of in het openbaar te verkopen en uit de opbrengst te verhalen al hetgeen zij van de afnemer te vorderen heeft, onverminderd de aan Watersport De Tip toekomende rechten.

7. Leveringstermijnen
7.1. De levertermijn gaat in, wanneer over alle technische details overeenstemming is bereikt en nadat alle voor de uitvoering van de overeenkomst noodzakelijke gegevens en tekeningen in het bezit zijn van Watersport De Tip.
7.2. Opgegeven leveringstermijnen worden geacht bij benadering te zijn opgegeven.
7.3. De overeengekomen leveringstermijnen hebben niet tot strekking dat Watersport De Tip na het verstrijken hiervan van rechtswege in verzuim is, doch hiertoe is steeds een nadere schriftelijke ingebrekestelling vereist, waarbij Watersport De Tip een termijn van minimaal 14 dagen zal worden gegund om haar verplichtigingen na te komen.
7.4. Overschrijding van een leveringstermijn geeft de afnemer nimmer het recht tot enigerlei schadevergoeding, op ontbinding van de overeenkomst of enige andere aktie jegens Watersport De Tip. Dit is slechts anders in geval van opzet of grove schuld van Watersport De Tip of haar leidinggevend personeel of indien de leveringstermijn met meer dan drie maanden wordt overschreden. Als dan heeft de afnemer het recht de overeenkomst te ontbinden, echter zonder aanspraak te kunnen maken op enige schadevergoeding.

8. Zichtzendingen
8.1. De door Watersport De Tip afgeleverde zaken worden alleen beschouwd als zichtzendingen voor shows, tentoonstellingen en voor andere door Watersport De Tip aan te geven doeleinden, wanneer Watersport De Tip dit tevoren schriftelijk heeft bevestigd.
8.2. Ook op zichtzendingen zijn alle bepalingen van deze algemene voorwaarden van toepassing, zij het dat de afnemer de afgeleverde zaken wordt geacht voor zichzelf te hebben besteld en de afnemer de alsdan geldende koopprijs verschuldigd is, wanneer de zaken niet terstond na afloop van de in de bevestiging te noemen termijn voor rekening en risico van de afnemer aan het door Watersport De Tip op te geven adres zijn geretourneerd in de originele verpakking en in de staat waarin Watersport De Tip deze zaken aan de afnemer afleverde.

9. Betaling
9.1. Betaling dient, indien niet anders schriftelijk is overeengekomen, contant te geschieden bij de feitelijke aflevering van de zaken of voor het verrichten van de overeengekomen diensten. Watersport De Tip zal nimmer een factuur zenden, of met acceptgiro opdrachten werken.
9.2. Niet tijdige betaling geeft Watersport De Tip het recht harerzijds haar prestatie ingevolge de onderhavige en/of andere overeenkomsten met de afnemer op te schorten, danwel te ontbinden, zonder dat de afnemer recht heeft op schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst en onverminderd het recht van een eventueel verlies, winstderving en verdere gevolgschade.
9.3. Watersport De Tip is te allen tijde gerechtigd te vorderen dat de afnemer voldoende zekerheid stelt voor de betaling van de door Watersport De Tip te verrichten prestaties, een en ander op een door Watersport De Tip aan te geven wijze.
9.4. Het is de afnemer niet toegestaan verrekening toe te passen.
9.5. In behandeling genomen reclames en/of garantieaanspraken geven geen recht tot betalingsuitstel of gedeeltelijke betaling.
9.4. Wissels worden onder het aanrekenen van discontokosten en slechts na voorafgaand akkoord en uitsluitend met het oog op betaling aanvaard. Watersport De Tip garandeert niet het tijdig aanbieden van de wissels.
9.7. Cheques, wissels en vreemde valuta gelden slechts als betaling na hun inlossing.
9.8. Watersport De Tip staat tot geen van haar afnemers in een rekening-courant verhouding.

10. Eigendomsvoorbehoud en pandrecht
10.1. De eigendom van de geleverde zaken wordt door Watersport De Tip uitdrukkelijk voorbehouden totdat volledige betaling, daarbij inbegrepen de vergoeding van alle kosten en rente, ook van eerdere en latere leveringen en verrichte diensten, alsmede schadevorderingen wegens tekortschieten in de nakoming, heeft plaatsgevonden.
10.2. Het staat de afnemer niet vrij zonder schriftelijke toestemming van Watersport De Tip de zaken voordien te vervreemden, te verhuren, in gebruik af te staan of buiten zijn bedrijf te verplaatsen, te verpanden danwel anderzins te bezwaren.
10.3. De afnemer verplicht zich op eerste verzoek van Watersport De Tip de zaken aan Watersport De Tip ter beschikking te stellen en verleent reeds nu onherroepelijk machtiging aan Watersport De Tip of aan de door Watersport De Tip aan te wijzen personen, de plaats waar de zaken zich bevinden, te betreden ten einde de zaken mee te nemen.
10.4. Watersport De Tip verschaft overeenkomstig het gestelde onder 1 aan de afnemer het eigendom van de genoemde zaken op het moment dat de afnemer aan al zijn verplichtigingen heeft voldaan, doch onder voorbehoud van pandrecht van Watersport De Tip ten behoeve van andere aanspraken die Watersport De Tip op de afnemer heeft. De afnemer zal op eerste verzoek van Watersport De Tip zijn medewerking verlenen aan handelingen die in dat kader vereist zijn, op straffe van een dwangsom van � 453,78 voor ieder dag dat de afnemer hiermee nalatig blijft.
10.5. Zaken of onderdelen daarvan, die ingevolge een reparatieopdracht of garantie worden vervangen, worden of blijven daardoor eigendom van Watersport De Tip tot volledige voldoening van al hetgeen Watersport De Tip van de afnemer te vorderen heeft, heeft plaatsgevonden.

11. Reclames
11.1. Reclames in het algemeen en klachten over facturen dienen binnen acht dagen na ontvangst van de zaken c.q. facturen, danwel binnen acht dagen nadat een eventueel gebrek aan de zaken ontdekt is c.q. ontdekt had moeten worden, schriftelijk en met een behoorlijke omschrijving van de klacht aan Watersport De Tip kenbaar gemaakt te worden. Na het verstrijken van deze termijn wordt Watersport De Tip geacht haar verplichtigingen correct te zijn nagekomen en wordt aangenomen dat de afnemer de zaken c.q. facturen als juist erkent.
11.2. Reclames geven aan de afnemer nimmer het recht zijn betalingen terug te vorderen.
11.3. Indien een reclame door Watersport De Tip gegrond wordt bevonden, heeft Watersport De Tip het recht te harer keuze:
A: de factuur te herzien en het factuurbedrag dienovereenkomstig te wijzigen;
B: het geleverde te vervangen door een zaak met dezelfde specificaties of te repareren waarbij de vervangen zaken of onderdelen aan Watersport De Tip worden afgegeven;
C: het geleverde terug te nemen en de overeenkomst te ontbinden, onder restitutie van het door de afnemer betaalde factuurbedrag zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn.
11.4. De afnemer dient in een voorkomend geval Watersport De Tip onverwijld gelegenheid te bieden eventuele gebreken te herstellen.
11.5. Eventuele terugzending van zaken aan of van de afnemer geschiedt voor rekening en risico van de afnemer. Watersport De Tip aanvaardt teruggezonden zaken slechts indien en voorzover zij met deze terugzending tevoren schriftelijk instemt, en alsdan slechts wanneer deze zaken aan het door Watersport De Tip op te geven adres worden afgeleverd in de originele verpakking en in de staat waarin Watersport De Tip deze zaken aan de afnemer afleverde.

12. Garantie
12.1. Watersport De Tip staat in voor de kwaliteit van de door haar naar beste weten en kunnen verleende diensten en voor de deugdelijkheid en de goede kwaliteit van de door haar geleverde zaken, met dien verstande dat de garantie niet verder gaat dan in de hierna volgende bepalingen vermeld.
12.2. Op een uitgevoerde reparatie wordt 1 week garantie verleend. Op geleverde zijn de garantie bepalingen van kracht, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
12.3. Indien de afnemer aan Watersport De Tip een opdracht heeft gegeven tot reparatie en de afgegeven zaak niet binnen drie maanden na de afgiftedatum, tegen betaling van het wegens onderzoek of reparatie verschuldigde bedrag, heeft afgehaald, wordt deze geacht afstand te hebben gedaan van de ter reparatie ingeleverde zaak ten behoeve van Watersport De Tip. De afnemer zal alsdan Watersport De Tip vrijwaren voor alle aanspraken van derden met betrekking tot deze zaak.
12.4. Door de afnemer binnen de garantietermijn aangetoonde en aan Watersport De Tip verwijtbare fouten, gebreken of onvolkomenheden - voorzover vallende onder de in dit artikel bedoelde garantie - worden voor rekening van Watersport De Tip zo spoedig mogelijk hersteld of vervangen.
12.5. Op samengevoegde producten en onderdelen, noch op verbruiksgoederen (banden, ketting(en), remmen, kabels e.d.) geeft Watersport De Tip garantie, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk een garantie is toegezegd.
12.6. De afnemer dient de voor vervanging of reparatie in aanmerking komende zaken voor eigen rekening en risico af te leveren op het door Watersport De Tip op te geven adres.
12.7. Voor zaken met een door andere dan Watersport De Tip bijgevoegd garantiebewijs geldt, voorzover afwijkend van het in deze voorwaarden gestelde, het in deze voorwaarden gestelde.
12.8. De afnemer kan geen beroep doen op de garantiebepalingen:
- A: indien de afnemer de zaken heeft verwaarloosd
- B: indien de afnemer wijzigingen aan de zaken heeft aangebracht c.q. heeft laten aanbrengen waaronder ook vallen reparaties die niet door of namens Watersport De Tip zijn verricht.
- C: bij onoordeelkundig of onzorgvuldig gebruik, verkeerde montage, verkeerd gebruik, wedstrijd doeleinden, beschadiging door inwerken van vocht of door andere van buiten komende oorzaken of onheilen.
- D: indien het apparaat niet op de gebruikelijke dan wel in de gebruiksaanwijzing omschreven wijze is onderhouden.
- E: indien het apparaat wordt gebruikt met ongeschikte of verkeerde accessoires.
- F: indien de afnemer de zaken op andere wijze onachtzaam heeft behandeld.

13. Handelsmerk
13.1. De fabrieks- of handelsmerken danwel de type- of identificatienummers of tekens, die op de door Watersport De Tip afgeleverde zaken zijn aangebracht, mogen niet verwijderd, beschadigd of gewijzigd worden.

14. Aansprakelijkheidsbeperking
14.1. Watersport De Tip, noch derden die zij betrekt ten behoeve van de totstandkoming of de uitvoering van enige overeenkomst, zijn aansprakelijk voor enige schade, voortvloeiende uit en verband houdende met de overeenkomst, welke afnemer of enig door deze bij de uitvoering van de overeenkomst betrokken derde mocht lijden, direct of indirect, ongeacht wat daarvan de oorzaak is.
14.2. Onverminderd het vorenstaande is Watersport De Tip in ieder geval nimmer aansprakelijk:
- A: wegens niet, of niet tijdige levering;
- B: voor gegevens in folders, catalogi, reclamemateriaal, offertes e.d.
- C: in geval van niet-toerekenbare tekortkomingen (overmacht), zoals bedoeld in artikel 15;
- D: indien de afnemer zelf of een derde het geleverde repareert, daaraan veranderingen aanbrengt, dit gebruikt voor andere doeleinden dan waarvoor het geschikt of bestemd is, het geleverde overbelast en anderzins onvakkundig gebruikt;
- E: voor de eigendommen van derden welke zich terzake van reparatie, opslag of om welke redenen dan ook in Watersport De Tip bedrijfsruimte bevinden;
- F: voor bedrijfs-en/of gevolgschade, door welke oorzaak dan ook ontstaan;
- G: voor schade veroorzaakt door opzet of grove schuld van hulppersonen;
- H: voor schade veroorzaakt door geleverde software;
- I: voor schade tengevolge van verlies enigerlei data als vastgelegd op magnetische informatiedragers;
- J: voor schade veroorzaakt door het gebruik van een aan het telefoonnet gekoppeld modem, waaronder begrepen het verlies van gegevens, ontvreemding van gegevens, onjuiste transmissie van gegevens, verminking van data of andere bestanden alsmede het blijven openstaan van telefoonlijnen.
14.3. Indien Watersport De Tip in enig geval, ondanks bovenstaande, voor enige schade aansprakelijk is, aanvaardt Watersport De Tip slechts aansprakelijkheid voor zover deze aansprakelijkheid door haar verzekering wordt gedekt, tot het bedrag van de door de verzekering gedane uitkering.
14.4. Indien de verzekering in enig geval niet tot uitkering overgaat, is Watersport De Tip nimmer aansprakelijk voor meer dan het factuurbedrag voor de betreffende overeenkomst.
14.5. De afnemer zal Watersport De Tip vrijwaren voor alle aanspraken van derden jegens Watersport De Tip.
14.6. De in deze voorwaarden opgenomen uitsluitingen c.q. beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet voor zover de schade het gevolg is van opzet of grove schuld van Watersport De Tip of haar leidinggevende ondergeschikten.

15. Niet-toerekenbare tekortkomingen
15.1. Indien na totstandkoming van de overeenkomst deze door Watersport De Tip niet kan worden nagekomen ten gevolge van omstandigheden die ten tijde van het sluiten van de overeenkomst redelijkerwijs niet te verwachten waren danwel aan Watersport De Tip niet bekend konden zijn, geldt zulks ten aanzien van de afnemer voor Watersport De Tip als een niet toerekenbare tekortkoming (overmacht).
15.2. Onder omstandigheden als bedoeld onder 1 vallen in ieder geval staking, overheidsmaatregelen, vertragingen in de aanvoer, uitvoerverbod, oproer, oorlog, mobilisatie transportonmogelijkheden, invoerbelemmeringen, nalatigheid van leveranciers en/of fabrikanten van Watersport De Tip alsmede hulppersonen, ziekte van personeel, gebreken in hulp- of transportmiddelen, uitsluitingen of andere arbeidsstoornissen en gebeurtenissen welke door Watersport De Tip redelijkerwijs niet te verzekeren zijn.
15.3. Watersport De Tip heeft in geval van overmacht het recht haar verplichtigingen op te schorten. Watersport De Tip is tevens gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dan wel te vorderen dat de inhoud van de overeenkomst zodanig wordt gewijzigd dat de uitvoering mogelijk blijft. In geen geval is Watersport De Tip gehouden enige boete of schadevergoeding te betalen. Watersport De Tip behoudt het recht op betaling van het reeds verrichte werk en de gemaakte kosten.
15.4. Watersport De Tip heeft geen bevoegdheid tot opschorten indien nakoming blijvend onmogelijk is of de tijdelijke onmogelijkheid langer dan zes maanden voortduurt. In deze gevallen kan de overeenkomst door de meest gerede partij worden ontbonden, zonder dat de afnemer echter recht heeft op vergoeding van enige schade.

16. Ontbinding
16.1. Indien de afnemer zijn verplichtigingen jegens Watersport De Tip niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt, alsmede indien zijn faillissement is/wordt aangevraagd, hij in staat van faillissement wordt verklaard, hij surseance van betaling aanvraagt, danwel aan zijn crediteuren of een deel van hen een regeling of een akkoord aanbiedt, voorts bij beslaglegging op zijn activa of een deel daarvan, dan wel hij tot verkoop of liquidatie van zijn bedrijf overgaat, alsmede in geval van overlijden, onder curatelestelling of indien hij op andere wijze het beheer dan wel de leiding over zijn bedrijf, zaken of een deel daarvan verliest, is afnemer van rechtswege in verzuim en is elke vordering, die Watersport De Tip te zijnen laste heeft of verkrijgt, dadelijk en en ineens opeisbaar zonder dat daartoe enige ingebrekestelling is vereist.
16.2. In gevallen onder 1 genoemd, heeft Watersport De Tip het recht, zonder enige ingebrekestelling, harerzijds de verdere uitvoering van de overeenkomst op te schorten of deze geheel of gedeeltelijk te ontbinden.
16.3. Watersport De Tip is te allen tijde bevoegd alsdan schadevergoeding van de afnemer te vorderen, alsmede de geleverde zaken terug te nemen.
16.4. In geval de afnemer de overeenkomst wenst te ontbinden, zal hij te allen tijde eerst Watersport De Tip schriftelijk in verzuim stellen en deze een redelijke termijn gunnen om alsnog haar verplichtigingen na te komen, danwel tekortkomingen te herstellen, welke tekortkomingen afnemer nauwkeurig schriftelijk dient te omschrijven.
16.5. De afnemer heeft geen recht de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden of zijn verplichtigingen op te schorten, indien hij zelf reeds in verzuim was met nakoming van zijn verplichtigingen.
16.6. In geval van gedeeltelijke ontbinding kan de afnemer geen aanspraak maken op ongedaanmaking van reeds door Watersport De Tip verrichte prestaties, en heeft Watersport De Tip onverkort recht op betaling voor de reeds door haar verrichte prestaties.

17. Consumentenkoop
17.1. In geval van consumentenkoop gelden de volgende bepalingen c.q. zinsdelen niet: art.4 lid 1 (voorzover het de bevoegdheid van de afnemer tot ontbinding uitsluit); art.7 lid 4 (idem); art. 9 lid 5 (idem); art.9 leden 7 en 8; art.14 lid 2 sub g; art.16 lid 2 (voorzover het de bevoegdheid van Watersport De Tip tot ontbinding betreft); art.18 lid 2 (wordt aangevuld met: De afnemer heeft het recht om binnen een maand nadat Watersport De Tip zich schriftelijk op het bepaalde in lid 2 heeft beroepen te kiezen voor de volgens de wet bevoegde rechter.).

Het kopen via Webshops staat beschremen en is beschermd door de overheid.
Deze regels geven aan dat een koper een bezinningsperiode heeft van 8 dagen.
Deze regel houdt in dat De Tip het recht heeft een bestelling pas door te voeren na deze periode, dit vanwege het feit dat een webshop exploitant geen fysieke winkel en/of voorraad heeft.

18. Toepasselijk recht/bevoegde rechter
18.1. Op alle overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing.
18.2. De bevoegde rechter binnen het Arrondissement Arnhem neemt kennis van alle geschillen welke mochten ontstaan tussen Watersport De Tip en afnemer, tenzij Watersport De Tip er de voorkeur aan geeft het geschil aan de bevoegde rechter van de woonplaats van de afnemer te onderwerpen, en met uitzondering van die geschillen die behoren tot de competentie van de kantonrechter.

19. Bereikbaarheid De Tip
Watersport De Tip
Tipstraat 12
6051 CX Maasbracht
Tel: 0475 - 463161
Email: Klik hier.
© Watersport De Tip.
Volgende
Categorieën
Ankers/Ankerlieren
Besturing
Boeg-Hekschroeven
Boten
Comfort aan boord
Decoratie
Dekuitrusting
Fietsen & More
Kleding
Klimaatbeheersing
Koeling
Kombuis/Interieur
Motoren
Motortechniek
Navigatie
Pompen/Sanitair
Reddingsmiddelen
Scheepsmodellen
Stroom
Touwwerk
Verf/Onderhoud
Verlichting
Verwarming
Waterfun
Zeilmakerij
Tweedehands
OP=OP
Aanbiedingen
Nieuwste Producten
Ga Naar...
Betaal mogelijkheden
Wij verzenden met
Fabrikanten
Talen
Dutch German English
Facebook
Onze Gegevens
Watersport De Tip
Tipstraat 12
6051 CX, Maasbracht
Nederland
Tel: 0475 463161

BTW nr: NL1243.76.897.B.02
KvK nr : 13012881

Openingstijden
Routebeschrijving
Er zijn momenteel geen artikelbeoordelingen